Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
14 października 2022 r.Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2022 r.Pasowanie na ucznia I klasy
10 listopada 2022 r.Narodowe Święto Niepodległości- uroczysty apel
23grudnia – 31grudnia  2022 r.Zimowa przerwa świąteczna
3 stycznia 2023 r.Wystawianie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania
3 lutego 2023 r.Wystawienie ostatecznych ocen na I półrocze
8 lutego 2023 r.Rada klasyfikacyjna
13 lutego – 26 lutego 2023 r.Ferie zimowe
6 – 11 kwietnia 2023 r.Wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2023r.Święta majowe- uroczysty apel
12 maja 2023 r.Wystawianie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania
23, 24, 25 maja 2023 r.Egzamin ósmoklasisty
12 czerwca 2023 r.Wystawienie ostatecznych ocen końcoworocznych
14 czerwca 2023 r.Rada klasyfikacyjna
23 czerwca 2023 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.Ferie letnie

Zebrania z rodzicami

7 września  2022 r. – środa – zebrania klasy I-VIII

4 stycznia 2023 r.  – środa – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną  z zachowania I-VIII

1 marca 2023r. – środa – zebrania śródroczne I-VIII

17 maja 2023 r. – środa – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną  z zachowania I-VIII

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

14 października 2022r.- piątek

31 października 2022r.- poniedziałek

2 maja 2023 r.- wtorek

23, 24, 25 maja 2023r.  –   Egzamin ósmoklasisty

9 czerwca 2023r.  –piątek

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – szkoła nie prowadzi żadnego rodzaju zajęć

1 listopada 2022r. – wtorek – Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 r. – piątek – Narodowe Święto Niepodległości

6 stycznia 2023 r. – piątek – Święto Trzech Króli

1 maja 2023r.- poniedziałek – Święto Pracy

3 maja 2023 r.- środa – Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca 2023 r. – czwartek – Boże Ciało