Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
13 października 2023 r.Dzień Edukacji Narodowej
13 października 2023 r.Pasowanie na ucznia I klasy
10 listopada 2023 r.Narodowe Święto Niepodległości- uroczysty apel
23grudnia – 31grudnia 2023 r.Zimowa przerwa świąteczna
11 grudnia 2023 r.Wystawianie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania
12 stycznia 2024 r.Wystawienie ostatecznych ocen na I półrocze
31stycznia 2024 r.Rada klasyfikacyjna
16 stycznia – 28 stycznia 2024 r.Ferie zimowe
28 marca – 2 kwietnia 2024 r.Wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2024 r.Święta majowe- uroczysty apel
6 maja 2024 r.Wystawianie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania
14, 15, 16 maja 2024 r.Egzamin ósmoklasisty
10 czerwca 2024 r.Wystawienie ostatecznych ocen końcoworocznych
12 czerwca 2024 r.Rada klasyfikacyjna
21 czerwca 2024 r.Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.Ferie letnie

Zebrania z rodzicami

13 września 2023 r. – środa – zebrania klasy I-VIII

13 grudnia 2023 r. – środa – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną z zachowania I-VIII

7 lutego 2024r. – środa – zebrania śródroczne I-VIII

8 maja 2024 r. – środa – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną z zachowania I-VIII

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

13 października 2023r.- piątek

31 października 2023r.- wtorek

2 maja 2024 r.- czwartek

14, 15, 16 maja 2024r. – Egzamin ósmoklasisty

31 maja 2024r. –piątek

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – szkoła nie prowadzi żadnego rodzaju zajęć

1 listopada 2023r. – środa – Wszystkich Świętych

1 maja 2024r.- środa – Święto Pracy

3 maja 2024 r.- piątek – Święto Konstytucji 3 Maja

30 maja 2024 r. – czwartek – Boże Ciało