Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14 października 2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej

16 lub 23 października 2020 r.

Pasowanie na ucznia I klasy /L.O nr 10/

9 listopada 2020 r.

Narodowe Święto Niepodległości

8 grudnia 2020 r.

Wystawianie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania

23 – 31 grudnia  2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

11 stycznia 2021 r.

Wystawienie ostatecznych ocen na I półrocze

13 stycznia 2021 r.

Rada klasyfikacyjna

18 – 31 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

   

1 – 6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

25 – 27 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

30 kwietnia 2021 r.

Święta majowe

10 maja 2021 r.

Wystawianie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania

11 czerwca 2021 r.

Wystawienie ostatecznych ocen końcoworocznych

16 czerwca 2021 r.

Rada klasyfikacyjna

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Ferie letnie

 Zebrania z rodzicami

9 września  2020 r. – środa – zebrania klasy IV-VIII 
10 września 2020 r. – czwartek – zebrania klasy I-III
9 grudnia 2020 r.  – środa – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną  z zachowania IV-VIII
10 grudnia 2020 r. – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną  z zachowania I – III
5 lutego 2021 r. – środa – zebrania śródroczne IV-VIII
6 lutego 2021 r. – czwartek – zebrania śródroczne I-III
12 maja 2021 r. – środa – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną  z zachowania IV-VIII
13 maja 2021 r. – czwartek – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną  z zachowania I-III
16 czerwca 2021 r. – środa – zebrania kończące rok szkolny IV-VIII
17 czerwca 2021 r. – czwartek – zebrania kończące rok szkolny I-III

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

2 listopada 2020 r. – poniedziałek
30 kwietnia 2021 r. – piątek
4 maja 2021 r. – wtorek
25 – 27 maja 2021 r. –  wtorek, środa, czwartek – Egzamin ósmoklasisty
4 czerwca 2021 r. –piątek

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – szkoła nie prowadzi żadnego rodzaju zajęć

11 listopada 2020 r. – środa – Narodowe Święto Niepodległości
6 stycznia 2021 r. – środa – Święto Trzech Króli
3 maja 2021 r.- poniedziałek – Święto Konstytucji 3 Maja
3 czerwca 2021 r. – czwartek – Boże Ciało