Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14 października 2021 r. Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2021 r. Pasowanie na ucznia I klasy

10 listopada 2021 r. Narodowe Święto Niepodległości

21 grudnia 2021 r. Wystawianie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania

23grudnia – 2 stycznia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna

21 stycznia 2022 r. Wystawienie ostatecznych ocen na I półrocze

26 stycznia 2022 r. Rada klasyfikacyjna

31stycznia – 13 lutego 2022 r. Ferie zimowe

14 – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna

24, 25, 26 maja 2022 r. Egzamin ósmoklasisty

29 kwietnia 2022r. Święta majowe

09 maja 2022 r. Wystawianie propozycji ocen z przedmiotów i zachowania

10 czerwca 2022 r. Wystawienie ostatecznych ocen końcoworocznych

14 czerwca 2022 r. Rada klasyfikacyjna

24 czerwca 2022 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca – 31 sierpnia 2022r. Ferie letnie

 

Zebrania z rodzicami

8 września 2021 r. – środa – zebrania klasy I-VIII

22 grudnia 2021 r. – środa – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną z zachowania I-VIII

16 lutego 2022r. – środa – zebrania śródroczne I-VIII

11 maja 2022 r. – środa – zebrania – powiadomienie o propozycjach ocen oraz zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną z zachowania I-VIII

15 czerwca 2021 r. – środa – zebrania kończące rok szkolny I-VIII

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

29 września 2021r.- środa

12 listopada 2021r. – piątek

7 stycznia 2022 r.- piątek

2 maja 2022 r.- poniedziałek

24, 25, 26 maja 2022r. – Egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022r. –piątek

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – szkoła nie prowadzi żadnego rodzaju zajęć

1 listopada 2021r. – poniedziałek – Wszystkich Świętych

11 listopada 2021 r. – czwartek – Narodowe Święto Niepodległości

6 stycznia 2022 r. – czwartek – Święto Trzech Króli

3 maja 2022 r.- wtorek – Święto Konstytucji 3 Maja

16 czerwca 2022 r. – czwartek – Boże Ciało